Wanneer is een asbestinventarisattest verplicht?

Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen gebouwd voor 2001. Het gaat om een verplichting bij de overdracht onder levenden. Ook een schenking valt onder deze verplichting, tevens ook recht van vruchtgebruik, opstalrecht, erfpacht en zakelijk recht van gebruik. Een erfenis valt niet onder de verplichting.

Tegen 2032 zal iedere gebouweigenaar van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest moeten beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.

Dit asbestattest kadert in het Vlaamse asbestafbouwbeleid. De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil ze Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken.

Asbestinventarisatie van een gebouw en het asbestattest

Een asbestinventaris is een lijst van asbesthoudende materialen die in een pand aangetroffen worden. Er bestaan twee soorten asbestinventarissen: destructieve en niet-destructieve inventarissen. Bij ‘De Vastgoedpartner’ bent U aan het juiste adres voor de opmaak van uw niet-destructieve inventaris en bijhorend asbestattest bij verkoop. Het asbestattest beschrijft welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.

Enkel een gecertificeerd asbestdeskundige ‘inventarisatie’ kan een asbestinventarisatie voor een geldig asbestinventarisattest uitvoeren. Dat gebeurt via een gebouwinspectie ter plaatse. De deskundige volgt hierbij de regels van het standaard inspectieprotocol van de OVAM.

‘De Vastgoedpartner’ beschikt over een procescertificaat, afgeleverd door Copro vzw met nummer: COPRO-ORG-TEUH3

De asbestdeskundige die bij U langs komt is tevens in het bezit van een persoonscertificaat, afgeleverd door Copro vzw.

Hoe verloopt een asbestinventaris?

Een asbestdeskundige voert een asbestinventarisatie uit in kader van opmaak van het wettelijk verplichte asbestattest bij verkoop. Standaard gaat het om een niet-destructieve inventarisatie.

Tijdens de inspectie inventariseert de asbestdeskundige de asbestverdachte materialen, beoordeelt hun toestand en het risico dat er van uitgaat. De data van de inventarisatie worden rechtstreeks ingevoerd in de asbestinventarisatiedatabank. Op die manier kan de asbestdeskundige een asbestattest aanvragen en bezorgen aan de opdrachtgever.

Enkel voor een gebouw of gebouwdeel van 20 m² of meer is een asbestattest nodig. Voor de berekening van deze oppervlakte gelden enkele regels.

Gaat het om een kleiner gebouwdeel, vb. een studio van 16 m², dat deel uitmaakt van een groter gebouw? Dan is er toch een asbestattest nodig.

Staan er op het eigendom verschillende kleine gebouwtjes? Dan wordt de oppervlakte van de verschillende gebouwen opgeteld. Bedraagt de som 20 m² of meer, dan heeft u eveneens een asbestattest nodig.

Voorbeeld: bij verkoop van een braakliggend terrein met 3 kleine gebouwen/stallen/schuren van respectievelijk 8 m², 7 m² en 10 m², is een asbestattest nodig. Verkoopt U daarentegen een perceel met daarop slechts één gebouw van 18 m², dan is geen asbestattest nodig.

Voor de gemeenschappelijke delen van panden die onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom vallen, gaat de verplichting pas in op 1 mei 2025, bij een verkoop. Vanaf 2036 is elke mede-eigenaar verplicht een asbestattest te hebben voor de gemeenschappelijke delen.

Stappenplan tot het bekomen van uw asbestattest

1. Vul het opdrachtformulier in en bezorg dit aan de asbestdeskundige, samen met de getekende offerte

Na goedkeuring offerte zullen wij U een opdrachtformulier bezorgen. Met de ondertekening van een opdrachtformulier geeft de opdrachtgever aan de procesgecertificeerde asbestdeskundige de opdracht om voor het betrokken inspectiegebied een asbestinventaris op te stellen om een asbestinventarisattest te bekomen. Het opdrachtformulier wordt deels ingevuld door de eigenaar en deels door de asbestdeskundige. Door het ondertekenen van dit opdrachtformulier en bijhorende offerte, gaat de opdrachtgever akkoord met de uitvoeringsmodaliteiten die in deze documenten beschreven zijn.

2. Verzamel alle informatie betreffende het gebouw

Bezorg de asbestdeskundige belangrijke informatie over uw eigendom, bv. bouw- en verdiepingsplannen, kadastrale legger, bestaand asbestonderzoek, informatie over ingesloten asbest, informatie over beschermd erfgoed op uw eigendom, offertes of opleverattesten van renovatiewerken, historische foto’s, informatie over gebruikte bouw- en isolatiematerialen, …

Hoe meer informatie, hoe efficiënter de asbestdeskundige zijn bezoek kan uitvoeren. Op basis van de aangeleverde documenten bereidt de asbestdeskundige zijn onderzoek voor. Hij gaat na welke bestaande informatie over uw eigendom bruikbaar is. Zo gaat hij bvb. na welke gebouwen wel of niet moeten worden onderzocht en of er al informatie bekend is over aanwezig asbesthoudend materiaal.

3. Het plaatsbezoek

De asbestdeskundige voert standaard een niet-destructief onderzoek uit. Hij zal geen elementen aan uw eigendom beschadigen of demonteren. Het normale gebruik van uw eigendom blijft gegarandeerd. Uw asbestattest beschrijft de asbestveiligheid van uw eigendom bij normaal gebruik.

Als de asbestdeskundige wil aantonen dat het asbestverdachte materiaal toch geen asbest bevat, zal hij een monster nemen. De inherente schade bij een monstername blijft beperkt. De asbestdeskundige is niet verplicht het monsternamepunt esthetisch te herstellen en hiervoor de nodige (vul)materialen bij te hebben.
Als een asbestdeskundige geen monster kan of mag nemen van asbestverdacht materiaal, wordt het automatisch beschouwd als asbesthoudend. De asbestdeskundige moet wachten op de resultaten van het labo en kan dus niet meteen de inventarisatie voltooien.

Onderzoeksbeperkingen

De asbestdeskundige kan tijdens zijn bezoek stoten op onderzoeksbeperkingen, zoals:

  • een onveilige situatie;

  • een slotvaste deur;

  • overwoekerende vegetatie;

  • materiaal in opslag;

  • hoogte: een asbestdeskundige dient fysiek enkel een hoogte te kunnen bereiken van 3,50 m, vanaf een vaste ondergrond.

Sommige beperkingen dienen eerst te worden opgelost vooraleer u een asbestattest kan ontvangen. Los daarom zoveel mogelijk onderzoeksbeperkingen vooraf op. Zorg voor een veilige toegang tot alle te onderzoeken ruimtes. Open deuren, poorten, luiken, kasten (ook kleinere!). Vermijd contact met gevaarlijke dieren (hond, wespennest). Ruim opgeslagen materiaal op. Vermijd onveilige situaties zoals losliggende kabels of onder water gelopen kelders. Snoei waar relevant overwoekerende vegetatie (gevels, daken).

Foto’s

Voor de opmaak van een asbestinventaris moet de asbestdeskundige situeringsfoto’s en detailfoto’s nemen en opladen in de databank van OVAM. Het gaat om foto’s van (asbestverdachte) materialen, onderzoeksbeperkingen, overzichtsfoto’s per binnen- en buitenruimte en situationele verduidelijkingen. De foto’s worden uitsluitend gebruikt in het kader van de asbestinventarisatie.

4. Aanvraag asbestattest

De asbestdeskundige voert gegevens in op een digitale databank van OVAM. Vervolgens vraagt hij een asbestattest aan bij OVAM. Na ontvangst en na betaling van onze factuur, bezorgt hij U het asbestattest.

Wenst u meer informatie?

    Ik wens gecontacteerd te worden m.b.t. het opmaken van een asbestattest

    Ik wens offerte te ontvangen voor het privaat beheer (rentmeesterschap) van mijn eigendom(men)